Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsiden


APP.ANSKAFFELSE

Medicoteknik har en vigtig rolle i, sammen med regionens sundhedsstab og indkøbsafdeling, at sikre optimal udnyttelse af stordriftsfordele ved drift og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark.

I forbindelse med alle indkøb anvendes en totalomkostningsbetragtning:


 

Apparatur totalomkostninger

 

Indkøb af medicoteknisk udstyr foregår på nuværende tidspunkt efter tre modeller:

 

 

Regionale ansøgningsrunder

Ved de regionale ansøgningsrunder angiver regionens sygehusenheder deres prioriterede apparaturindkøbsbehov ved anvendelse af den elektroniske ansøgningsportal Permit.

Overordnet kan forløbet opdeles i flg. faser:

 1. Prioriteret apparaturansøgning i MedicoLog (sygehusene)
 2. Afklaring af økonomiske puljer (Sundhedsstaben)
 3. Validering, tilpasning til strategi og prioritering af ansøgningerne (Sundhedsstaben, Medicoteknik)
 4. Godkendelse af indstilling fra Sundhedsstaben / Medicoteknik (Sygehusledelseskredsen)
 5. Anskaffelse af det medicotekniske apparatur iht. plan (Medicoteknik)


Ad. 3 validering, tilpasning til strategi og prioritering af ansøgningerne på regionalt niveau vil bl.a. tage udgangspunkt i:

 1. Fælles investeringsprojekter
 2. Strategiske investeringer
 3. Øvrige investeringer, der prioriteres ud fra flg. 3 kriterier:
 • Apparaturets tilstand, teknisk stand, teknologisk niveau
 • Effektivitetsfremmende apparatur, imødegåelse af kapacitetsproblemer
 • Apparatur, der optimerer patientforløb.


De indkomne ansøgninger i MedicoLog skal prioriteres og samles i større regionale indkøb, hvor dette er hensigtsmæssigt. Alt afhængig af indkøbenes størrelse skal der gennemføres forskellige typer indkøb.

Vurderingen og prioriteringen af ansøgningerne er en kompliceret proces med stor betydning for sygehusene. Det er derfor vigtigt at processen bliver åben og gennemsigtig for alle parter, samtidig med at processen styres konsekvent og hurtigt efter givne retningslinjer. Sagsbehandlingen ifm. ansøgningsrunderne vil primært blive varetaget af Sundhedsstaben og Medicoteknik.

Medicoteknik har en faglig konsulentrolle i relation til såvel Regionshuset som sygehusene, og skal endvidere varetage en kontrollerfunktion i form af registrering og dokumentering af aktiver og omkostninger vedr. regionens medicotekniske apparaturpark.
 

Lokale indkøb

Sygehusenhederne kan af egne midler, herunder de lokale apparatur puljer, indkøbe apparatur i samarbejde med Medicoteknik.

Sygehuset og Medicoteknik vurderer i samarbejde, hvilken type indkøb der skal anvendes iht. til regionens indkøbspolitik. Medicoteknik er opmærksom på, om der findes eksisterende lokale, regionale eller nationale rammeaftaler som kan/skal anvendes ifm. indkøbet.

Medicoteknik kan som medicoteknisk indkøbsfunktion sikre en kvalificeret indkøbshåndtering fra behovsanalyse, kravspecifikation og til vurdering af og gennemførelse af de økonomisk mest fordelagtige udbud.
 

Indkøb ifm. akutte nedbrud

Akutte nedbrud er en særskilt og uønsket situation, hvor der er behov for en enkel og hurtig handlingsplan, således at de utilsigtede nedbrud ikke medfører unødvendige omkostninger.

Den relevante sygehusafdeling melder nedbruddet til Medicoteknik (gennem den lokale medicotekniske funktion). Medicoteknik vurderer og registrerer omfanget af nedbruddet i samarbejde med sygehusafdelingen. Herunder om der er tale om et akut nedbrud og IKKE en naturlig nedslidning af apparaturet. Nedslidning dækkes ikke af akutpuljen.

Medicoteknik udarbejder dokumentation for situationen og orienterer sygehusledelsen mhp. 1) sammen med sygehusledelsen, at gennemføre en hurtig analyse af overordnede apparaturstrategier, der kunne influere på den videre proces ifm. nedbruddet og 2) at vurdere sygehusets muligheder for at dække nedbruddet fra egen akut pulje.

Medicoteknik er afdelingen behjælpelig med at udrede evt. driftsstop hurtigst muligt.


Selve indkøbsprocessen

Indkøb i Region Syddanmark bygger på inddragelse af brugerne i beskrivelsen af behovet, og ved alle indkøb skal totalomkostningsbetragtningen tilgodeses. Apparaturindkøb til Region Syddanmark vil således altid foregå i en afvejning af økonomiske og kvalitative aspekter.

Brugerinddragelsen i beskrivelsen af behov opnås konkret ved, at den indkøbsansvarlige hos Medicoteknik etablerer en brugergruppe i overensstemmelse med beskrivelsen i informationsfolder for brugergrupper vedrørende indkøb af medicoteknisk udstyr. En brugergruppe kan bestå af alt fra en enkelt apparaturansvarlig fra den kliniske afdeling til regional brugergruppe med repræsentanter fra alle sygehuse. Ved store regionale brugergrupper følges informationsfolderen i højere grad, mens at den anvendes mere som en tjekliste ved anskaffelse af et enkelt medicoteknisk udstyr. Der kan også, når det skønnes hensigtsmæssigt, etableres flerregionale eller landsdækkende brugergrupper med repræsentanter fra alle modtagende Regioner.

Brugergrupperne består - ud over repræsentanter fra de kliniske afdelinger - af teknisk sagkyndige samt merkantilt/juridisk kyndige medarbejdere fra Medicoteknik. Herudover inddrages repræsentanter fra hygiejne- og risikorådgivning, teknisk afdeling, it-afdelingen m.v. når dette er relevant.

I beskrivelsen af behovet til det apparatur der skal anskaffes overvejes bl.a.:

 • klinisk anvendelsesområde og funktionelle krav
 • patientsikkerhed, ergonomi, arbejdsmiljø og hygiejne
 • krav til undervisning af brugere og teknikere
 • service og vedligehold

Totalomkostningsbetragtningen tilgodeses ved, at økonomien ikke alene baseres på apparaturets anskaffelsespris, men at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne og udgiften til proprietære forbrugsvarer i apparaturets levetid ligeledes medregnes.

Medicoteknik har en kliniknær regional organisation, der kan sikre hensynet til den enkelte sygehusenhed/sygehusafdeling og samtidig sikre hensynet til stordriftsfordelene i Regionen gennem en objektiv og faglig dialog hele vejen rundt.

Dialogen støttes af styringen af alle indkøbsprojekter i 'MedicoLog Apparaturansøgning' hvor der findes oplysninger om diverse nøgledata, tidsplan, ansvarlige personer, brugergrupperepræsentanter mv.

Idet Region Syddanmark er en offentligretslig virksomhed, er der pligt til at konkurrenceudsætte alle indkøb af apparatur på en måde, så alle interesserede leverandører behandles lige og i en gennemskuelig proces. Afhængig af omfang og beløbsstørrelser foregår dette i tre kategorier jf. gældende lovgivning.


De tre lovgivne indkøbskategorier
 

 • Tilbudsindhentning: Indkøb med en kontraktværdi på over 10.000 kr. og under 500.000 kr. 
 • Annoncering: Indkøb med en kontraktværdi på over 500.000 kr. og under EU-tærskelværdien 
 • EU-udbud regionalt: Indkøb med en kontraktværdi på over EU tærskelværdien på tværs af regionen


EU tærskelværdien bliver fastsat af EU Kommissionen for en given periode. Klik her for at se tærskelværdier

 

Medicoteknik - kvalitet lige ved hånden


Siden er sidst opdateret 18-9-2020
Koncern Kommunikation

J.B. Winsløws vej 11, Indgang 205A, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, Tilgængelighedserklæring