Gå til indhold

Medicoteknik-HeaderTil Region SyddanmarkTil forsidenAPP.SERVICE

Det er centralt for et produktivt sygehusvæsen, at vedligeholdelsen af apparaturet er velfungerende. Dels for at undgå for hurtig nedslidning af apparaturet og dels for at sikre optimal udnyttelse af udstyret. MT skal sikre, at der etableres en organisation, som enten selv kan varetage denne service eller indgå aftaler med eksterne serviceleverandører.

Medicoteknik vil anvende en regional apparaturportal til at føre en historik over det enkelte apparatur fra ordre til kassation. Relevante oplysninger fra systemet vil være tilgængelige for alle sygehuse.

 

Medicoteknik varetager:

  • Gennemførelse af struktureret forebyggende vedligehold, kontrol og kalibrering af relevant medicoteknisk udstyr (kvalitetssikring).
  • Bestilling og varemodtagelse af reservedele til medicoteknisk udstyr.
  • Løbende vurdering af serviceaftaler med eksterne leverandører mhp. at opnå bedste pris/kvalitet/udnyttelse på disse. Herunder at vurdere fordele/ulemper ved hjemtagning af dele af eller hele serviceaftaler.Medicoteknik kan medvirke til:

  • At gennemføre reparationer på det medicoteknisk udstyr.
  • At gennemføre konstruktion og tilpasning af medicoteknisk udstyr.
  • Rekvirering af - og opfølgning på - eksterne tjenesteydelser.
  • Kassation af medicoteknisk udstyr
  • Løbende vurdering af medicoteknisk udstyr med henblik på tidspunkt for udskiftning, omplacering eller kassation.Planlægning af medicoteknisk vedligehold er en vanskelig balance mellem to vigtige elementer: sikkerhed og ressourcer. Ved kvalificeret forebyggende vedligehold forventes det, at akutte nedbrud / fejlfunktion på udstyret kan nedbringes væsentligt og måske helt elimineres. Dette medfører en væsentlig forbedret sikkerhed for patienterne og en mere effektiv udnyttelse i klinikken. Men samtidig er forebyggende vedligehold særdeles ressourcekrævende. Det er således ønskeligt, at finde en optimal balance mellem sikkerheden for patienter (og personale) på den ene side og ressourceforbrug til forebyggende vedligehold på den anden. I balancen indgår også, at forebyggende vedligehold i en udstrækning reducerer ressourceforbruget til reparationer som følge af akutte nedbrud / fejlfunktion af udstyret. Med henblik på at finde en optimal balance anvendes risikovurderinger af det medicotekniske udstyr.

Medicoteknik skal på baggrund af udførte risikovurderinger gennemføre afbalanceret forebyggende vedligehold på alt medicoteknisk udstyr i regionen. Finansieringen af de forebyggende vedligehold hentes fra samarbejdsaftaler med sygehusene eller særlige tilskud fra regionale puljer.

 

Servicekontrakter

Leverandørerne af udstyret og serviceaftalerne tilbyder typisk et antal forskellige serviceaftaler. Kendetegnende for disse serviceaftaler er, at de fungerer som en slags forsikring for køberne, hvorigennem de ved en fast ydelse kan sikre sig mod en stor udgift i form af et pludseligt nedbrud på apparaturet. Risikoen er, vi bliver ”overforsikret”. Medicoteknik har en vigtig rolle i at vurdere lønsomheden i leverandørernes serviceaftaler.

Serviceaftalerne er ofte kendetegnet ved, at de dækker enkeltstående udstyr og at de tilpasses af leverandøren fra indkøb til indkøb. Den bilaterale forhandling mellem spredte købere og leverandøren ved hver enkelt apparaturindkøb medfører manglende eller dårlig udnyttelse af stordriftsfordele. Med andre ord har sygehuset ingen mulighed for at anvende stordriftsstrategi i forhold til indgåelse af serviceaftaler på det medicotekniske apparatur eller at sikre, at de etablerede serviceaftaler udnyttes fuldt ud.

Det er hensigten, at Medicoteknik gøres ansvarlig for at vedligeholde en total oversigt over alle eksterne serviceaftaler på medicoteknisk udstyr i hele Region Syddanmark og dermed gøres ansvarlig for at aftalerne optimeres i forhold til kosteffektivitet. Medicoteknik kan derved anvende en stordriftsstrategi i bestræbelserne på at få den fornødne servicegaranti til så fordelagtig en pris som muligt og derved skabe en optimal sammenhæng mellem insourcing og outsourcing af serviceopgaverne.

Konkret kan Medicoteknik for fremtiden udarbejde serviceaftaler for eksterne leverandører i henhold til Region Syddanmarks indkøbs-/udbudspolitik.

 


Registrering af medicotekniske apparatur i Region Syddanmark i 2009:

 

 

App. Antal
stk.

App. Værdi
mio.kr.

OUH - Odense Universitetshospital 15.823 861
Sygehus Lillebælt 7.578 514
Sygehus Sønderjylland 6.011 265
Sydvestjysk Sygehus 3.317 212
Region Syddanmark 32.729 1.853

 
 

Antal registrerede apparater i kategorier
 

Medicoteknik

  

Værdi af registrerede apparater i kategorier [kr.]
 

Medicoteknik

 


Siden er sidst opdateret 18-9-2020
Koncern Kommunikation

J.B. Winsløws vej 11, Indgang 205A, 5000 Odense C, tlf. 9944 0200, Tilgængelighedserklæring