Skip til primært indhold

Servicekontrakter

Serviceaftaler tilbydes af leverandørerne og dækker enkeltstående udstyr. Medicoteknik har til opgave vurdere rentabiliteten af aftalerne samt at sikre, at der foreligger en samlet oversigt over eksterne serviceaftaler.

Leverandørerne af udstyret og serviceaftalerne tilbyder typisk et antal forskellige serviceaftaler. Kendetegnende for disse serviceaftaler er, at de fungerer som en slags forsikring for køberne, hvorigennem de ved en fast ydelse kan sikre sig mod en stor udgift i form af et pludseligt nedbrud på apparaturet. Risikoen er, at vi bliver ”overforsikrede”. Medicoteknik har en vigtig rolle i at vurdere lønsomheden i leverandørernes serviceaftaler.

Serviceaftalerne er ofte kendetegnet ved, at de dækker enkeltstående udstyr og at de tilpasses af leverandøren fra indkøb til indkøb. Den bilaterale forhandling mellem spredte købere og leverandøren ved hver enkelt apparaturindkøb medfører manglende eller dårlig udnyttelse af stordriftsfordele. Med andre ord har sygehuset ingen mulighed for at anvende stordriftsstrategi i forhold til indgåelse af serviceaftaler på det medicotekniske apparatur eller at sikre, at de etablerede serviceaftaler udnyttes fuldt ud.

Det er hensigten, at Medicoteknik gøres ansvarlig for at vedligeholde en total oversigt over alle eksterne serviceaftaler på medicoteknisk udstyr i hele Region Syddanmark og dermed gøres ansvarlig for at aftalerne optimeres i forhold til kosteffektivitet. Medicoteknik kan derved anvende en stordriftsstrategi i bestræbelserne på at få den fornødne servicegaranti til så fordelagtig en pris som muligt og derved skabe en optimal sammenhæng mellem insourcing og outsourcing af serviceopgaverne.

Konkret kan Medicoteknik for fremtiden udarbejde serviceaftaler for eksterne leverandører i henhold til Region Syddanmarks indkøbs-/udbudspolitik.

Registrering af medicotekniske apparatur i Region Syddanmark i 2021:
Sygehus Antal apparatur Sum listepris i mio. kr.
Odense Universitetshospital - Svendborg 17.799 2.349
Sygehus Lillebælt 7.413 1.224
Sygehus Sønderjylland 4.973 645
Sydvestjysk Sygehus 5.199 622
Psykiatrien i Region

Syddanmark

384

6

Antal registrerede apparater i kategorier
Gruppe Antal apparatur Sum liste pris i mio. kr.
Anæstesi og intensivapparatur 15.518 468
CT-skanner 35 331
Cyklotron 2 24
Dialyseapparatur 381 48
Endoskopiudstyr 2.545 362
Gammakamera 5 25
Kirurgisk robot 46 139
Laboratorieudstyr 3.910 869
MR-skanner 317 373
Nuklearmedicinsk apparatur 94 30
Operationsudstyr 1.765 249
PET/CT-skanner 11 198
Røntgenapparatur 365 576
SPECT/CT-skanner 8 65
Strålekanon 13 208
Ultralydsapparatur 2.723 484
Undersøgelses- og behandlingsudstyr 9.291 440
APPFWU02V