Skip til primært indhold

Standardbetingelser

Danske Regioner har lavet nogle standardbetingelser på køb og levering af forbrugsvarer, teknisk udstyr og tjeneste ydelser.

DANSKE REGIONERS STANDARDBETINGELSER Version: 01.07.2014
- for køb og levering af forbrugsvarer
- for køb og levering af teknisk udstyr
- for køb og udførelse af tjenesteydelser

Standardbetingelser

1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden enten enkeltvist eller i fællesskab.

1.2 Nærværende standardbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren. Såfremt indkøbet er reguleret af en kontrakt eller rammeaftale, herunder såfremt kontrakten eller rammeaftalen er indgået efter afholdt udbud, finder nærværende standardbetingelser alene anvendelse i de tilfælde og i det omfang, dette måtte fremgå af kontrakten, rammeaftalen eller udbudsbetingelserne.

1.3 Ved ”Kunden” forstås i det følgende den eller de regioner, en enhed/enheder herunder eller en repræsentant/repræsentanter herfor, med hvem Leverandøren indgår aftale.

1.4 Ved ”Leverandøren” forstås den, med hvem Kunden indgår aftale om et køb. Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af aftalen, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af aftalen i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. 

1.5 Ved ”tjenesteydelse” forstås en arbejdspræstation, der ydes af Leverandøren eller en repræsentant for denne. Såfremt en tjenesteydelse udover arbejdspræstationen også indeholder komponenter, reservedele o. lign., gælder de relevante bestemmelser i nærværende standardbetingelser for henholdsvis levering af forbrugsvarer og teknisk udstyr i forhold til disse komponenter, reservedele m.v.

1.6 Såfremt der mellem Kunden og Leverandøren er uenighed om, hvorvidt en ydelse skal kategoriseres som en
”tjenesteydelse”, en ”forbrugsvare” eller som ”teknisk udstyr”, er det Kunden, der på baggrund af en saglig vurdering, afgør dette.

1.7 Ved ”arbejdsdag” forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.8 Leverandøren og dennes ydelser skal opfylde til enhver tid gældende dansk ret.

1.9 Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale.

1.10 Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference. Leverandøren må derimod ikke uden Kundens
forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke

2.1 Kvalitet/kvantitet

2.1.1 Samtlige leverancer af forbrugsvarer og teknisk udstyr skal ledsages af en følgeseddel, der angiver varebetegnelse og -nummer, kvantum, Kundens ordre- og rekvisitionsnummer, samt modtagerens navn og leveringssted. 

2.1.2 Tjenesteydelser skal ledsages af en arbejdsseddel, der udspecificerer timeforbrug, kørsel, evt. leverancer af
varer mm. med varebetegnelse og kvantum, modtagerens navn og udførelsessted samt Kundens ordre- og
rekvisitionsnummer, EAN-nummer, navn på rekvirenten og personreferencenummer.
2.1.3 Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller dele deraf, skal skriftligt påpeges
overfor Kunden, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne forbrugsvarer og teknisk udstyr.
2.1.4 Ved tjenesteydelser vedrørende service, reparationer o. lign. er Leverandøren forpligtet til at udarbejde en
servicerapport/reparationsrapport, der udspecificerer, hvilken service/reparation der er udført, eventuelt
hvilke reservedele, der er udskiftet, hvilke fejl der er konstateret, og hvorledes disse er udbedret.

2.2 Levering
2.2.1 Levering finder sted, når leverancen i rette mængde og stand stilles til Kundens disposition på det af Kunden
anviste sted.
For teknisk udstyr gælder herudover, at dette skal leveres i driftsklar stand, jf. dog pkt. 2.2.4 – 2.2.6.
For tjenesteydelser gælder særligt, at levering er sket, når de er færdiggjort – på anvist sted – som aftalt, jf.
dog pkt. 2.2.5 – 2.2.6.
2.2.2 For forbrugsvarer og teknisk udstyr gælder, at Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for og bekoste
varens udbringelse frem til det af Kunden anviste sted. Risikoen overgår ved levering.
2.2.3 Ved modtagelse af leverancer af forbrugsvarer har Kunden 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen
opfylder aftalens krav, herunder vedr. mængder og kvalitet. Dette gælder dog ikke for så vidt angår skjulte
mangler. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette overfor
transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev eller følgeseddel. Samtidig skal Leverandøren
informeres.

For teknisk udstyr gælder ud over pkt. 2.2.1 – 2.2.2 også pkt. 2.2.4 – 2.2.6:

2.2.4 Omfatter leverancen udstyr, som skal afprøves, finder levering sted, når afprøvning er sket og leverancen
fundet i orden, ved Kundens skriftlige godkendelse heraf

For tjenesteydelser gælder ud over pkt. 2.2.1 – 2.2.2 også pkt. 2.2.5 – 2.2.6:

Omfatter leverancen eller tjenesteydelsen installation og/eller montage og/eller programmering, skal
Leverandøren, når arbejdet er fuldført, anmelde dette skriftligt til Kunden. Kunden skal inden 10
arbejdsdage enten skriftligt godkende leverancens/tjenesteydelsens udførelse eller indkalde til en
afleveringsforretning, hvortil Leverandøren er pligtig at møde.
Møder Leverandøren ikke til afleveringsforretningen, må han tage Kundens konklusioner og vurderinger for
gyldige. Leverancen/tjenesteydelsen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Kunden, når
afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist en eller flere væsentlige
mangler ved leverancen/tjenesteydelsen. Sidstnævnte gælder endvidere, såfremt der ved
afleveringsforretningen er konstateret en eller flere mangler, der hver for sig betragtes som uvæsentlige, men
hvor summen af disse mangler til sammen udgør en væsentlig mangel.
Er der påvist en eller flere væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Leverandøren har
givet Kunden skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Det samme gælder, såfremt der ved
afleveringsforretningen er konstateret en eller flere mangler, der hver for sig betragtes som uvæsentlige, men
hvor summen af disse mangler til sammen udgør en væsentlig mangel. Udstyret betragtes først som leveret, når manglerne er afhjulpet og udstyret er skriftligt færdigmeldt, og Kunden skriftligt har godkendt dette.
Summen af en eller flere uvæsentlige mangler betragtes endvidere som væsentlig, såfremt disse mangler
ikke afhjælpes inden 10 arbejdsdage fra den første afleveringsforretning. I modsat fald betragtes udstyret
først som leveret – på trods af bestemmelsen i pkt. 2.2.5, 2. afsnit – når manglerne er afhjulpet og udstyret er
skriftligt færdigmeldt, og Kunden skriftligt har godkendt dette.
Kunden er ikke forpligtet til at indkalde til afleveringsforretning, såfremt den mellem Parterne aftalte
leveringsfrist er overskredet og Kunden derfor vælger at hæve købet, jf. pkt. 4.
2.2.6 Tager Kunden hele eller dele af leverancen i brug før afleveringstidspunktet, overgår ansvaret og risikoen
for leverancen eller de ibrugtagne dele til Kunden. Afhjælpningsperioden, jf. pkt. 4.3, regnes i disse tilfælde
fra ibrugtagningstidspunktet.

2.3 Instruktion/brugervejledning

2.3.1 Det påhviler Leverandøren efter aftale med Kunden at instruere Kundens personale i det omfang, en sådan
instruktion er nødvendig for Kunden.
For teknisk udstyr gælder ud over pkt. 2.3.1 også pkt. 2.3.2:
2.3.2. Leverandøren fremsender samtidig med levering af udstyret mindst 2 stk. kortfattede
brugsanvisninger/betjeningsvejledninger på dansk til daglig anvendelse.
Den kortfattede dansksprogede vejledning skal være udarbejdet med henblik på
1. at få fejlfrit udstyr til at fungere efter hensigten,
2. at sikre mod fejlagtig anvendelse, som kan skade udstyret, og at sikre korrekt rengøring og
desinfektion m.v., samt
3. at tage størst mulig hensyn til bruger og tredjemand.
Endvidere skal medfølge en dansk brugsanvisning/betjeningsvejledning, såfremt en sådan er mere
omfattende eller specificeret end ovennævnte vejledning.
Ved levering skal medfølge et sæt tekniske manualer og diagrammer affattet på dansk, engelsk eller et af de
skandinaviske sprog. 

 

 

 

3.1 Pris
3.1.1 De aftalte priser er nettopriser eksklusive moms i danske kroner, men inklusive evt. øvrige afgifter (told
mv.).
3.1.2 Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, installation, service
og support etc.
3.2 Betaling
3.2.1 Betalingsbetingelsen er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget
fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdatoen.
3.2.2 Faktura skal fremsendes elektronisk i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
3.2.3 Faktura skal være påført fakturadato og -nummer, Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer,
ordrenummer/rekvisitionsnummer, Kundens EAN-nummer, personreference/personreferencenummer hos
Kunden, Kundens navn og adresse, leveringsdato, leveringssted, varebetegnelse og -nummer, priser (med og
uden moms) og kvantum. For tjenesteydelser påføres endvidere timeforbrug og timepris, eventuel kørsel etc.

4.1 Forsinkelser
4.1.1 Såfremt Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen eller i udførelsen af tjenesteydelsen, skal
Leverandøren straks give skriftlig meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens
opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen.
4.1.2 Så snart muligheden for, at Leverandøren kan levere til tiden eller udføre tjenesteydelsen til tiden, må anses
for udelukket, og der ikke er indgået aftale om ny leveringsdato, kan Kunden hæve købet.
4.1.3 Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid eller udfører
tjenesteydelsen til aftalt tid, er Kunden derfor berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvist,
uanset overskridelsens varighed.
4.2 Mangler
4.2.1 Leverandøren er ansvarlig for fejl og mangler efter dansk rets almindelige regler i det omfang andet ikke
følger af nærværende standardbetingelser.
4.2.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 4.3 om afhjælpning er Kunden berettiget til at afvise leverancen og til at hæve
aftalen, såfremt det viser sig, at leverancen er behæftet med mangler, som ikke udbedres inden rimelig tid.
4.2.3 Uanset bestemmelsen i pkt. 4.3 om afhjælpning, er Kunden berettiget til at kræve, at Leverandøren dækker
alle dokumenterede tab, som er påført Kunden i anledning af, at leverancen har vist sig at være mangelfuld.
4.3 Afhjælpning
4.3.1 Leverandøren skal i minimum 1 år fra levering/godkendt afleveringsforretning/udførelse af tjenesteydelsen
yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler eller omlevering.
4.3.2 Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden for 2 arbejdsdage, jf. pkt. 1.7, efter Kundens
reklamation er kommet frem til Leverandøren
4.3.3 Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen.
4.3.4 Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine afhjælpningsforpligtelser, jf.
foranstående punkter, er Kunden berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Leverandøren
at lade afhjælpning eller omlevering udføre for Leverandørens regning.

For teknisk udstyr gælder ud over pkt. 4.3.1 – 4.3.4 også pkt. 4.3.5 – 4.3.8:

4.3.5 Hvis nogen del af leverancen i den 1-årige afhjælpningsperiode viser sig mangelfuld/defekt i brug på grund
af fejl i materialer eller udførelse, eller den ikke virker ifølge specifikationerne, skal Leverandøren uden
beregning for Kunden straks rette sådanne fejl i materiale, udførelse eller konstruktion. Det kan ske ved
enten at udskifte komponenter, enheder eller defekte dele, eller ved at der foretages fornøden reparation af
udstyret eller enheder heraf.
4.3.6 Såfremt udstyr eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes
Leverandørens forpligtelser efter pkt. 4.3.1 og 4.3.5 til den tid, hvori udstyret har brugsværdi for Kunden –
dog højst 10 år efter udstyrets levering/godkendt afleveringsforretning.
4.3.7 Skal en del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 1-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig del af udstyret udskiftes i
afhjælpningsperioden, gælder der er ny 1-årig afhjælpningsperiode for hele udstyret fra
udskiftningstidspunktet.
4.3.8 Leverandøren forpligtes til at have tilgang til alle væsentlige reservedele, som er nødvendige for drift af det i
leverancen omfattede udstyr, så længe det har brugsværdi for Kunden – dog højst 10 år.
4.4 Dækningskøb
4.4.1 Hæves købet/ordren, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb – og for tjenesteydelsers
vedkommende lade en anden leverandør udføre tjenesteydelsen på samme vis – i overensstemmelse med
dansk rets almindelige regler.
4.5 Tredjemandsrettigheder
4.5.1 Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder
ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Leverandøren er pligtig at holde Kunden skadesløs
for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden, som følge af evt.
krænkelser. Kunden kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne
krav.
4.6 Produktansvar og erstatningsansvar
4.6.1 Leverandøren er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning, dansk lov om
produktansvar og dansk rets almindelige regler om produktansvar ansvarlig overfor Kunden for den skade,
som leverancen eller tjenesteydelsen eller Leverandøren påfører Kunden. For skader på løsøre og fast
ejendom gælder dog en ansvarsbegrænsning på 2 millioner danske kroner pr. skadesbegivenhed.
4.6.2 Leverandøren er pligtig at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte
blive rejst imod Kunden, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen/tjenesteydelsen. Kunden
kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav.
4.6.3 Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen eller tjenesteydelsen, er Leverandøren
pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav rejst mod Kunden.
4.6.4 Leverandøren er forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, som
skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leverancen/tjenesteydelsen. Leverandøren skal på
Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Dette skal ske ved at fremvise
forsikringspolice samt dokumentation for, at forsikringen er betalt.
4.7 Force majeure
4.7.1 Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, med mindre misligholdelsen skyldes forhold,
Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure.
4.7.2 Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære
omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig,
usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det
en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i
videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab.
4.7.3 Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. 4.7.1.
4.7.4 Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab, som opstår som følge af en force majeure begivenhed.
4.7.5 Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure
i en sammenhængende periode på mere end 45 dage eller i mere end 70 dage i en periode på 1 år, kan
Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet. I så fald gælder pkt. 4.7.4. 

5.1 Såfremt Kunden på aftalt leveringstidspunkt eller aftalt udførelsestidspunkt ikke kan modtage leverancen
eller tjenesteydelsen helt eller delvist, bærer Kunden alle dokumenterede udgifter og risici herved.
5.2 Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at
Kunden kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter
aftales.
5.3 Betaler Kunden ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i
henhold til renteloven.

6.1 Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden.
6.2 Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted.
Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret
for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden
ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse
uden saglig grund.
6.3 Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage sit
tilgodehavende til tredjemand.

7.1 For denne aftale gælder dansk ret.
7.2 Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede aftale søges afgjort ved forhandling mellem Parterne.
Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen.
Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab.
7.3 Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at
kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting.

APPFWU01V