Skip til primært indhold

Standardbetingelser

Danske Regioner har lavet nogle standardbetingelser på køb og levering af forbrugsvarer, teknisk udstyr og tjeneste ydelser.

DANSKE REGIONERS STANDARDBETINGELSER Version: 02.02.2022

 • For køb og levering af varer
 • For køb og udførelse af tjenesteydelser

Standardbetingelser

1.1. Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden enten enkeltvist eller i fællesskab.

1.2. Nærværende standardbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem Kunden og Leverandøren. Såfremt indkøbet er reguleret af en kontrakt eller rammeaftale, herunder såfremt kontrakten eller rammeaftalen er indgået efter afholdt udbud, finder nærværende standardbetingelser alene anvendelse i de tilfælde og i det omfang, dette måtte fremgå af kontrakten, rammeaftalen eller udbudsbetingelserne.

1.3. Ved ”Kunden” forstås i det følgende den eller de regioner eller den enhed/de enheder under regionen, med hvem Leverandøren indgår aftale.

1.4. Ved ”Leverandøren” forstås den, med hvem Kunden indgår aftale om et køb. Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af aftalen, påhviler ansvaret for korrekt opfyldelse af aftalen Leverandøren i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. Leverandøren hæfter således for ydelser fra underleverandører på samme måde som for egne forhold.

1.5. Ved ”varer” forstås forbrugsvarer, teknisk udstyr og andre fysiske produkter. Ved ”tjenesteydelser” forstås en arbejdspræsentation, der ydes af Leverandøren. Såfremt en tjenesteydelse udover arbejdspræsentation også indeholder komponenter, reservedele og lignende, gælder de relevante bestemmelser i nærværende standardbetingelser for levering af varer i forhold til disse komponenter, reservedele m.v.

1.6. Såfremt der mellem Kunden og Leverandøren er uenighed om, hvorvidt en ydelse skal kategoriseres som en ”tjenesteydelse” eller som en ” vare”, er det Kunden, der på baggrund af en saglig vurdering, afgør dette.

1.7. Ved ”Hverdag” forstås mandag til fredag bortset fra officielle danske helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. maj er ikke en hellig dag.

1.8. Leverandøren og dennes ydelser skal opfylde til enhver tid gældende dansk ret, herunder men ikke afgrænset til regler om EU-mærkning og regler om mærkning af medicinsk udstyr.

1.9. Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal inden for rammerne af lovgivningen iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale.

1.10. Leverandøren må bruge Kunden som almindelig reference, herunder i forbindelse med eventuelle udbud. Leverandøren må derimod ikke uden Kundens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Kunden i reklamemæssig sammenhæng uden Kundens forudgående skriftlige samtykke

2.1. Kvalitet/kvantitet

2.1.1. Ud over bestemmelserne i nærværende standardbetingelser kan der som en del af aftalen mellem Kunden og Leverandøren, og i overensstemmelse med ovenstående pkt. 1.2, være aftalt andre/yderligere vilkår, herunder f.eks. vilkår vedrørende kvalitet, miljøforhold, forsendelse, emballage, mærkning mv.

2.1.2. Samtlige leverancer af varer skal ledsages af en følgeseddel, der angiver Leverandørens varenummer og varebetegnelse, kvantum, Kundens ordrenummer, rekvirentens navn og nummer, EAN/GLN-nummer samt leveringsadresse (som angivet på ordren – varemodtagelse og afdeling).

2.1.3. Tjenesteydelser skal ledsages af en arbejdsseddel, der udspecificerer de udførte tjenesteydelser, timeforbrug, kørsel mv., evt. leverancer af varer mm. med varebetegnelse og kvantum, modtagerens navn og udførelsessted, samt Kundens ordre- og rekvisitionsnummer, EAN/GLN-nummer, navn på rekvirenten og personreferencenummer.

2.1.4. Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller dele deraf, skal skriftligt på dansk eller engelsk påpeges over for Kunden, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne varer.

2.1.5. Ved tjenesteydelser vedrørende service, reparationer o. lign. er Leverandøren forpligtet til at udarbejde en servicerapport/reparationsrapport, der udspecificerer, hvilken service/reparation der er udført, eventuelt hvilke reservedele, der er udskiftet, hvilke fejl der er konstateret, og hvorledes disse er udbedret

2.2. Levering

2.2.1. Levering finder sted, når leverancen i rette mængde og stand stilles til Kundens disposition i ubeskadiget emballage på det af Kunden anviste sted.
For tjenesteydelser gælder særligt, at levering er sket, når de er færdiggjort, jf. pkt. 2.1, på det af Kunden anviste sted, jf. dog nedenfor.
Omfatter leverancen installation og/eller montage og/eller programmering finder levering dog først sted, når Kunden har godkendt afprøvningen, jf. pkt. 2.2.3 og 2.2.4.

2.2.2. For varer gælder, at Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for og bekoste varens udbringelse og forsikring frem til det af Kunden anviste sted. Risikoen for leverancens hændelige undergang overgår til Kunden, når varen er leveret, jf. pkt. 2.2.1.

2.2.3. Omfatter leverancen installation og/eller montage og/eller programmering, skal Leverandøren, uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af nærværende standardbetingelser, når arbejdet er fuldført, afprøve leverancen samt anmelde dette skriftligt til Kunden. Kunden skal inden 10 Hverdage enten skriftligt godkende leverancens udførelse eller indkalde til en afleveringsforretning, hvortil Leverandøren er pligtig at møde.
Møder Leverandøren ikke til afleveringsforretningen, må Leverandøren tage Kundens konklusioner og vurderinger for gyldige.
Kunden skal godkende levering af leverancen, når afleveringsforretningen har fundet sted, medmindre der ved afleveringsforretningen er påvist væsentlige mangler ved leverancen, jf. dog nedenfor.
Såfremt leverancen er behæftet med mangler, er Kunden berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag for disse.
Såfremt leverancen er behæftet med væsentlige mangler, eller summen af uvæsentlige mangler samlet set af Kunden vurderes væsentlige, er Kunden berettiget til enten at afvise leverancen, indtil afhjælpning af disse forhold er sket, eller kræve forholdsmæssigt afslag for de konstaterede mangler.
Er der påvist væsentlige mangler og har Kunden afvist leverancen, afholdes en ny afleveringsforretning, når Leverandøren har givet Kunden skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Afhjælpning skal foretages inden for rimelig tid, idet Kunden i modsat fald vil kunne hæve købet, jf. pkt. 4.
Er der påvist væsentlige mangler, og har Køber krævet forholdsmæssigt afslag, godkendes afleveringsforretningen med disse mangler, når parterne skriftligt er blevet enige om et rimeligt forholdsmæssigt afslag.
Leverandøren afholder egne omkostninger i forbindelse med gennemførsel af afleveringsforretningen.

2.2.4. Tager Kunden hele eller dele af leverancen i brug før afleveringsforretningen uden forudgående aftale med Leverandøren, overgår risikoen for leverancen eller de ibrugtagne dele til Kunden fra ibrugtagningstidspunktet. Afhjælpningsperioden for leverancen eller de ibrugtagne dele, jf. pkt. 4.4, regnes i disse tilfælde fra ibrugtagningstidspunktet.

2.3. Instruktion/brugervejledning

2.3.1. Det påhviler Leverandøren efter aftale med Kunden at instruere Kundens personale i det omfang, en sådan instruktion er nødvendig for Kundens korrekte ibrugtagning.

2.3.2. Ved køb af varer, som skal betjenes på en bestemt måde for at fungere korrekt, skal Leverandøren samtidig med levering levere en brugsanvisning på dansk til Kunden.
Brugsanvisningen skal være udarbejdet med henblik på at

 • tilsikre korrekt og optimal betjening samt sikker anvendelse af varen,
 • forebygge fejlagtig anvendelse, som kan skade varen,
 • sikre korrekt rengøring og vedligeholdelse,
 • tage størst mulig hensyn til bruger og tredjemand og
 • få i øvrigt fejlfri vare til at fungere i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse.

Ved levering skal desuden medfølge et sæt tekniske manualer, nødvendige diagrammer og en liste over væsentlige reservedele affattet på dansk eller engelsk.

3.1. Pris

3.1.1. De aftalte priser er eksklusive moms i danske kroner, men inklusive evt. øvrige afgifter (told mv.).

3.1.2. Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, installation, service og support samt eventuelle gebyrer etc., medmindre andet er forudgående skriftligt aftalt mellem Parterne.

3.2. Betaling

3.2.1. Betalingsbetingelsen er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdatoen.

3.2.2. Faktura skal fremsendes elektronisk i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
Faktura skal være påført fakturadato og -nummer, Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer, ordrenummer/rekvisitionsnummer, Kundens EAN-/GLN-nummer, personreference/personreferencenummer hos Kunden, Kundens navn og adresse, leveringsdato, leveringssted, vare- og ydelsesbetegnelse, varenummer, priser (med og uden moms) og kvantum. For tjenesteydelser påføres endvidere timeforbrug og timepris, eventuel kørsel etc.

4.1. Medmindre andet fremgår er dansk rets almindelige regler gældende ved Leverandørens misligholdelse

4.2. Forsinkelser

4.2.1. Såfremt Leverandøren ikke leverer rettidigt, foreligger der forsinkelse. Dette gælder uanset om det er hele leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf.

Såfremt Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give skriftlig meddelelse til Kunden med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at Kunden accepterer en sådan. Kunden kan endvidere vælge at ophæve aftalen, jf. pkt. 4.2.2.

4.2.2. Kunden anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er Kunden derfor berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist, uanset overskridelsens varighed.

4.3. Mangler

4.3.1. Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverancen ikke opfylder de i aftalens anførte krav, eller såfremt Leverancen ikke svarer til, hvad Kunden med føje kunne forvente.

4.3.2. Kunden skal afgive skriftlig reklamation inden rimelig tid efter, at Kunden har konstateret, at det leverede er mangelfuldt, for at kunne gøre mislighedsbeføjelserne gældende i henhold til pkt. 4.3 og 4.4.

4.3.3. Kunden berettiget til at afvise leverancen og til at hæve aftalen helt eller delvist, såfremt det viser sig, at leverancen er behæftet med mangler, som ikke afhjælpes inden rimelig tid, jf. pkt. 4.4.

4.3.4. Uanset bestemmelsen i pkt. om afhjælpning, er Kunden berettiget til at kræve, at Leverandøren dækker alle dokumenterede tab, som er påført Kunden i anledning af, at leverancen har vist sig at være mangelfuld

4.4. Afhjælpning

4.4.1. Leverandøren har i minimum 1 år fra levering ret og pligt til at yde vederlagsfri afhjælpning af mangler eller omlevering inden rimelig tid, medmindre aftalen i henhold til pkt. 4.3. ophæves på grund af manglen.

4.4.2. Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at påbegynde afhjælpning, efter Kundens reklamation er kommet frem til Leverandøren.

4.4.3. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Kunden og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen.

4.4.4. Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine afhjælpningsforpligtelser, jf. foranstående punkter, er Kunden berettiget til at hæve aftalen, jf. pkt. 4.3.3og 4.3.4.

4.4.5. Såfremt leverancen eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes Leverandørens forpligtelser efter pkt. 4.4.1 til den tid, hvori leverancen har brugsværdi for Kunden – dog højst 10 år efter leverancens levering/godkendt afleveringsforretning.

4.4.6. Skal en del af leverancen udskiftes i afhjælpningsperioden, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 1-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig del af leverancen udskiftes i afhjælpningsperioden, gælder der er ny 1-årig afhjælpningsperiode for hele leverancen fra udskiftningstidspunktet.

4.4.7. Leverandøren forpligtes til at have tilgang til alle væsentlige reservedele, som er nødvendige for drift af de af leverancen omfattede varer, så længe det har brugsværdi for Kunden – dog højst 10 år fra levering.

4.5. Tredjemandsrettigheder

4.5.1. Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Leverandøren er pligtig at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden, som følge af evt. krænkelser. Kunden kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav.

4.6. Produktansvar og erstatningsansvar

4.6.1. Leverandøren er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om erstatning, dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler om produktansvar ansvarlig over for Kunden for den skade, som leverancen eller Leverandøren påfører Kunden. For skader på løsøre og fast ejendom gælder dog en ansvarsbegrænsning på 2 millioner danske kroner pr. skadesbegivenhed.

4.6.2. Begrænsningerne i pkt. 4.6.1 gælder dog kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos Leverandøren.

4.6.3. Leverandøren er endvidere pligtig til, uden begrænsning, at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen, en produktskade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Kunden kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav.

4.6.4. Rejses krav imod Kunden begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav rejst mod Kunden.

4.6.5. Leverandøren er forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leverancen. Leverandøren skal på Kundens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Dette skal ske ved at fremvise forsikringspolice samt dokumentation for, at forsikringen er betalt.

4.7. Force majeure

4.7.1. Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af aftalen, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Kunden bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure.

4.7.2. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, pandemier, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab.

4.7.3. Kunden er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf. pkt. 4.7.1-4.7.2.

4.7.4. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest 5 Hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Hvis Leverandøren påberåber sig force majeure, skal meddelelsen til Kunden indeholde følgende:

 • en fuldstændig redegørelse for de omstændigheder, der gør, at Leverandøren påberåber sig force majeure, herunder en redegørelse for, hvad Leverandøren har gjort for at omgå situationen,
 • oplysning om, hvilke ydelser (med angivelse af varenumre), der er omfattet af force majeure, og
 • oplysning om, hvilken indvirkning force majeure-situationen helt præcist har på Leverandørens overholdelse af aftalen, herunder hvor længe Leverandøren forventer, at situationen vil pågå.

Kunden kan efterfølgende udbede sig yderligere dokumentation for ovenstående.

4.7.5. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Hverdage, som force majeure-situationen varer. Når force-majeure-situationen ophører, har den Part, der påberåber sig force majeure, pligt til uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part.

4.7.6. Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab, som opstår som følge af en force majeure begivenhed, herunder såfremt aftalen ophæves på grund af force majeure-begivenheden.

4.7.7. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 45 dage eller i mere end 70 dage i en periode på 1 år, kan Kunden vælge at ophæve aftaleforholdet.

4.7.8. Når der ikke længere foreligger force majeure, eller når der er udsigt til, at force majeure-situationen ophører, og aftalen ikke er ophævet i henhold til nærværende bestemmelse, skal parterne hurtigst muligt i samarbejde udarbejde en plan for, hvordan og hvornår aftalens vilkår igen kan overholdes af den part, der oprindeligt påberåbte sig force majeure. Der kan mellem parterne aftales en rimelig tidsfrist for genetablering af leverancer i henhold til aftalen.

5.1. Såfremt Kunden på aftalt leveringstidspunkt ikke kan modtage leverancen helt eller delvist, bærer Kunden alle dokumenterede udgifter og risici herved.

5.2. Det påhviler Kunden skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Kunden kan modtage leverancen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales.

5.3. Betaler Kunden ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til renteloven.

6.1. Leverandøren er eneansvarlig over for Kunden.

6.2. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Kunden. Kunden kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund.

6.3. Leverandøren kan kun med Kundens skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand.

7.1. Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af aftalen respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption med udgangspunkt i:

 • FN’s deklaration om menneskerettigheder´,
 • ILO’s otte kernekonventioner om grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og
 • FN’s konvention mod korruption

8.1. Hvis Kundens beslutning om indgåelse af aftalen indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og beslutningen herefter annulleres, og/eller aftalen, eller dele heraf, erklæres for ”uden virkning”, eller Kunden i øvrigt pålægges at bringe aftalen til ophør, kan aftalen – helt eller delvist – opsiges skriftligt af Kunden med et passende varsel.

8.2. Opsigelse i henhold til pkt. 8 giver alene Leverandøren ret til erstatning i form af negativ kontraktinteresse. Kundens erstatningsansvar i forbindelse med opsigelse efter nærværende bestemmelse er dog under alle omstændigheder maksimeret til 30.000 danske kroner. Såfremt opsigelsen skyldes forhold som Leverandøren bærer ansvaret for, har Leverandøren ikke ret til erstatning

9.1. For denne Kontrakt gælder dansk ret med undtagelse af dansk rets international privatretlige regler. FN’s konvention om aftaler og internationale køb (CISG) er ej heller gældende.

9.2. Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede aftale søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab.

9.3. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting.

APPFWU02V