Skip til primært indhold

1. MT i byggeprojektet - hvad er vores rolle?

Medicoteknik er en regional organisation, som løbende involveres i byggeprojekter på tværs af sygehusene, der hvor medicoteknisk apparatur indgår i rummenes bestykning.

Det er vigtigt at bemærke, at deltagende projektledere fra MT ikke er projektledere på byggeriet, men ”kun” på den medicotekniske leverance. Det er byggeriet, der har det overordnede ansvar for fremdriften i projektet.

Overordnet set er der 5 målsætninger, som Medicoteknik (MT) skal opfylde i et byggeprojekt:

  1. at den økonomiske ramme for det medicotekniske apparatur overholdes
  2. at de kliniske ambitioner indfries tilfredsstillende
  3. at den overordnede tidsplan for projektet overholdes
  4. at projektet udføres i henhold til gældende lovgivning ift. det medicotekniske apparatur
  5. at der udarbejdes brutto-/nettolister på det medicotekniske apparatur

De medicotekniske målsætninger understøttes af vejledningsmateriale og standarder i MT.

Afhængigt af byggeprojektets art, omfang og organisering m.v., så indgår Medicoteknik typisk med flere rolleprofiler, som eksempelvis: 

Organiseringen for Medicoteknik ind i byggeprojekter vil typisk følge nedenstående struktur, dog vil der være afvigelser, som det eksempelvis er tilfældet i de særlige kvalitetsfondsprojekter, som gennemføres på nationalt plan (F.eks. det nye OUH):

organisering af medicoteknik i byggeprojekter

2. MT i byggeprojektet - Standarder

Medicoteknik involveres løbende i byggeprojekter på tværs af regionen og har gennem tiden oparbejdet stor viden og erfaring på området.

For bl.a. at sikre den bedste rådgivning og involvering i projekterne, så er der udarbejdet et omfattende materiale med standarder, tjeklister og vejledninger, som beskriver bedst practice og samler den viden, som vi har på området.

Eksempler på standarder er:

  1. Kategorisering af rum i standardrum typer
  2. Standard udstyrspakker
  3. Standard krav til forsyninger og udtag

Ved at have disse standarder slipper vi for at starte fra nul, hver gang vi indgår et nyt projekt og vi kan yde et ensartet og faglig service på højt niveau på tværs af sygehusenhederne.

Ved at have standard rumtyper for eksempelvis Kirurgi, Intensiv og Ambulatorie, gøres det nemt at koble rum med standard udstyrspakker og krav til forsyninger, som eksempelvis:

Ovenstående gør at man har et rigtigt godt udgangspunkt for at give initiale input til byggeriet og samtidig have et velforberedt materiale til brugermøder med klinikken og øvrige interessenter.

3. Medicotekniske faser og ydelser i faserne

Der er stor indbyrdes afhængighed mellem byggeriets faser og planlægningsfaserne i forhold til medicoteknisk udstyr.

I dialogen med de forskellige projektorganisationer for byggeriet er det vigtigt, at man har forventningsafstemt og forstået relationerne mellem de forskellige faser ens og ikke mindst hvad de indeholder. Byggeriet vil ofte have et ønske om endelige informationer tidligt i et projektforløb, da de planlægger selve byggeriet med vægge, gulve, lofter, forsyninger mv. Medicoteknik kan af gode grunde ikke levere disse endelige data, da de afklares i eksempelvis udbudsfaser på udstyr og efter valget af leverandør, som ligger senere. Medicoteknisk apparatur er ikke ens på tværs af leverandører og forskelligt udstyr stiller derfor også forskellige krav til byggeriet. Man arbejder derfor ofte ud fra generiske data på udstyr i de tidlige faser. Dvs. krav til forsyninger og byggeri, som så vidt muligt kan dække behovene fra alle potentielle leverandører.

I nedenstående ses en oversigt over faserne i Byggeriet og Medicoteknik:

APPFWU02V