Skip til primært indhold

Vedligehold

Apparaturservice varetages af enten Medicotekniks egne teknikere eller af leverandører af det forskellige apparatur. Sikkerhed og optimal udnyttelse af ressourcer er de vigtigste faktorer

Det er centralt for et produktivt sygehusvæsen, at vedligeholdelsen af apparaturet er velfungerende. Dels for at undgå for hurtig nedslidning af apparaturet og dels for at sikre optimal udnyttelse af udstyret. Medicoteknik sikrer, at der etableres en organisation, som enten selv kan varetage denne service eller indgår aftaler med eksterne serviceleverandører.

Medicoteknik anvender en regional apparaturportal til at føre en historik over det enkelte apparatur fra ordre til kassation. Relevante oplysninger fra systemet er tilgængeligt for alle sygehuse.

Medicoteknik varetager:

  • Gennemførelse af struktureret forebyggende vedligehold, kontrol og kalibrering af relevant medicoteknisk udstyr (kvalitetssikring).
  • Bestilling og varemodtagelse af reservedele til medicoteknisk udstyr.
  • Løbende vurdering af serviceaftaler med eksterne leverandører med henblik på, at opnå bedste pris/kvalitet/udnyttelse på disse. Herunder vurderes fordele/ulemper ved hjemtagning af dele af eller hele serviceaftaler.

Medicoteknik kan medvirke til:

  • At gennemføre reparationer på det medicotekniske udstyr.
  • At gennemføre konstruktion og tilpasning af medicoteknisk udstyr.
  • Rekvirering af - og opfølgning på - eksterne tjenesteydelser.
  • Kassation af medicoteknisk udstyr
  • Løbende vurdering af medicoteknisk udstyr med henblik på tidspunkt for udskiftning, omplacering eller kassation.


Planlægning af medicoteknisk vedligehold er en vanskelig balance mellem to vigtige elementer: sikkerhed og ressourcer. Ved kvalificeret forebyggende vedligehold forventes det, at akutte nedbrud / fejlfunktion på udstyret kan nedbringes væsentligt og måske helt elimineres. Dette medfører en væsentlig forbedret sikkerhed for patienterne og en mere effektiv udnyttelse i klinikken. Men samtidig er forebyggende vedligehold særdeles ressourcekrævende. Det er således ønskeligt, at finde en optimal balance mellem sikkerheden for patienter og personale på den ene side og ressourceforbrug til forebyggende vedligehold på den anden. I balancen indgår også, at forebyggende vedligehold i en udstrækning reducerer ressourceforbruget til reparationer som følge af akutte nedbrud / fejlfunktion af udstyret. Med henblik på at finde en optimal balance anvendes risikovurderinger af det medicotekniske udstyr.

Medicoteknik gennemfører på baggrund af udførte risikovurderinger afbalancerede, forebyggende vedligehold på alt medicoteknisk udstyr i regionen. Finansieringen af de forebyggende vedligehold hentes fra samarbejdsaftaler med sygehusene eller særlige tilskud fra regionale puljer.

APPFWU01V