Skip til primært indhold

Opgaver i Medicoteknik

Medicotekniks primære opgaver er installation, registrering og kontrol af medicoteknisk udstyr

Opgaver i Medicoteknik

Herved forstås bistand ved diagnostiske og terapeutiske procedurer, hvor brug af medicoteknisk assistance kan øge kvaliteten/effektiviteten i en indkøringsperiode eller på længere sigt.

Det er vigtigt, at Medicoteknik medvirker ved vurdering af patient- og personalesikkerhed i relation til anvendelsen af medicoteknisk udstyr.

Medicoteknik kan varetage:

 • Afhjælpning af apparaturfejl under kliniske forhold.
 • Implementering og justering af nyt medicoteknisk udstyr under kliniske forhold efter nærmere aftale.
 • Bistand ved opstilling og justering af særligt overvågnings- og behandlingsudstyr til patienter.
 • Akut tilkald for afhjælpning af apparaturfejl og fejl ved brug af medicoteknisk udstyr.
 • Bistand ved visse diagnostiske eller terapeutiske procedurer, hvor anvendelse af avanceret medicoteknisk udstyr er nødvendig.
 • Vejledning vedr. retningslinier for desinficering og rengøring af apparatur, så smitteoverførsel undgås.

Herved forstås kontrol, sikker anvendelse, vedligeholdelse og reparation af medicoteknisk udstyr. Kvalitetssikring er et nøgleord. Varetagelsen af de fagtekniske opgaver er en nødvendig forudsætning for kvalificeret at kunne indgå i rådgivning og planlægning på sygehusene.

Medicoteknik varetager:

 • Modtagelse af medicoteknisk udstyr efter indkøb inklusiv modtagekontrol, afleveringsforretning og driftsprøve
 • Registrering af relevante økonomiske, demografiske og tekniske data vedrørende det medicotekniske udstyr
 • Registrering af fejlmeldinger, vedligehold og reparationer på det medicotekniske udstyr
 • Gennemførelse af lovpligtige kontroller på det medicotekniske udstyr
 • Vejledning vedrørende patient- og personalesikkerhed ved brug af medicoteknisk udstyr, og udarbejdelse af forslag til sikker anvendelse.

I megen klinisk forskning er der et behov for medicoteknisk viden. Dette specielt i forbindelse med forskning der involverer medicoteknisk udstyr, herunder elektronisk datafangst fra medicoteknisk udstyr. I mange kliniske forskningsprojekter er der behov for assistance eller sparring med sundhedsteknologisk/-videnskabeligt personale.

Medicoteknik kan medvirke ved:

 • Videreudvikling og tilpasning af medicinsk udstyr
 • Assistance eller sparring med sundhedsteknologisk/-videnskabeligt personale
 • At samarbejde med de kliniske afdelinger ved indførelse af kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring i anvendelsen af medicinsk teknologi
 • Opsamling af data fra medicoteknisk apparatur
 • At medvirke i overførsel af forsknings- og udviklingsresultater til udnyttelse i sundhedssektoren og industrien f.eks. gennem udviklingskontrakter
 • At deltage i klinisk afprøvning af medicoteknisk udstyr med henblik på bl.a. CE-mærkning af apparaturet.

Medicoteknik deltager i MTV i den udstrækning, at disse involverer medicoteknisk udstyr.

Medicoteknik kan medvirke med:

 • Sammenligning med andre metoder, modaliteter og teknologier.
 • Vurdering af de driftsøkonomiske konsekvenser ved teknologien.
 • Vurdering af de teknologiske og uddannelsesmæssige aspekter.
 • Vurdering af konsekvenser for det ydre miljø.
 • Vurdering af teknologiens afledte konsekvenser for sundhedsvæsenet for eksempel træk på hjælpeafdelinger og organisatoriske forandringer.
 • Vurdering af konsekvenser for arbejdsmiljøet.
 • Vurdering af eventuelle etiske, juridiske eller andre konsekvenser af teknologien.

Medicoteknik kan medvirke til:

 • At patientsikkerhedskrav i national og europæisk lovgivning vedrørende medicoteknisk udstyr bliver overholdt i patientnære miljøer
 • At krav medført af akkreditering og andre relevante medicinske standarder og love vedrørende medicoteknisk udstyr efterleves. 
 • Styring og opdatering af relevant dokumentation efter nærmere aftale.
  at udarbejde og følge op på afdelingsspecifikke aftaler i henhold til relevante akkrediteringsorganer
 • At føre løbende dialog og sparring med sygehusenes risikomanagere med henblik på at forebygge og følge op på utilsigtede hændelser i forhold til Lov om patientsikkerhed.

Ressourcer til denne type opgaver skal afklares i samarbejde mellem Medicoteknik og Sygehusene.

Undervisning og instruktion af klinisk personale i korrekt anvendelse af medicoteknisk udstyr og i forbindelse med nyanskaffelser bidrager væsentligt til sikring af kvaliteten i patientbehandlingen. Systematisk undervisning mindsker risikoen for ulykker.

Medicoteknik kan overfor sygehusene medvirke ved:

 • At undervise de kliniske afdelingers personale i anvendelsen af udstyret - ofte i samarbejde med leverandøren af apparaturet
 • At udarbejde brugervejledninger til medicotekniske udstyr
 • At udarbejde undervisningsmateriale vedr. medicotekniske emner
 • At anvise relevant, tidssvarende medicoteknisk faglitteratur.

Medicoteknik varetager, at:

 • Anvendelse af it-udstyr i patientnært miljø er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav vedrørende medicoteknisk udstyr.

Medicoteknik kan medvirke til at:

 • It-organisationen inddrages ved indkøb af medicoteknisk udstyr og systemer, som skal opkobles til andet it-udstyr eller sygehusenes netværk.
 • Sikre at prisen for it-integrationen med eksisterende it-systemer på sygehusene er tydeliggjort overfor klinikken i forbindelse med køb af medicoteknisk udstyr med tilhørende it-systemer.
 • Sikre overholdelse af retningslinjer for anskaffelse af it samt testning og udfasning af it, når medicoteknisk udstyr opkobles til sygehusenes it-netværk efter nærmere aftale
APPFWU02V