Skip til primært indhold

Værdigrundlag for Medicoteknik

Læs medicotekniks vision, mission og værdigrundlag.

Region Syddanmark

Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever:

 • Ordentlighed i det vi gør og siger
 • Vækst i fagligheden
 • Rum til fornyelse og begejstring

Mission for Medicoteknik

Medicoteknik skal levere medicoteknisk service, der bidrager til at underbygge, styrke og udvikle sygehusenes drift og udvikling.

Kerneydelserne i denne mission er:

 • Strategisk planlægning vedr. medicoteknik
 • Indkøb af medicoteknisk udstyr inkl. EU-udbud
 • Installation, registrering og kontrol af medicoteknisk udstyr
 • Service- og forebyggende vedligehold af medicoteknisk udstyr
 • Medvirke til kvalitetsudvikling i anvendelse af medicoteknisk udstyr, herunder bidrage til MTV
 • Forskning og udvikling af nyt udstyr og nye anvendelsesformer, herunder et erhvervsmæssigt sigte
 • Undervisning i anvendelse af medicoteknisk udstyr
 • Understøtte og deltage i klinisk arbejde
 • Uddannelse og faglig udvikling af medicoteknisk personale
 • Koordination med IT og andre teknikområder
 • Udførelse af Røntgenbekendtgørelsen
 • Kvalitetsudvikling og akkreditering (herunder at medvirke til minimering af utilsigtede hændelser med
  medicoteknisk udstyr)

Vision for Medicoteknik

At vi altid kan levere den ønskede service i den rette mængde og kvalitet, til den rette pris og på det rette tidspunkt.

Med denne enkle overordnede vision tilkendegiver vi, at Medicotekniks mål og succeskriterium i høj grad er at fungere som en dynamisk servicevirksomhed overfor vore kunder (klinikken, afdelingsledelserne, sygehusledelserne og sundhedsdirektionen).

Som en offentlig virksomhed vil vore ressourcer primært skulle hentes via offentlige skattemidler,
og vi skal derfor i højere grad end en privat serviceleverandør bestræbe os på at levere den gode og ønskede service uden at overdosere ressourceforbruget.

Nogle af de vigtigste kodeord for opnåelse af denne vision er: Forventningsafstemning med kunderne,
effektivitetsoptimering i vore arbejdsgange, anvendelse af arbejdskraftbesparende teknologier og procedurer og ikke mindst det velkendte begreb ”work smarter not harder”.

Visionen er også, at vi i Medicoteknik skal stræbe mod at optimere vores service og at ”gøre en forskel” for vore kunder og øvrige interessenter gennem innovation og udvikling frem for gennem et øget omkostningsniveau.

Værdier i Medicoteknik

Motiverende ledelse

I Medicoteknik anvendes motiverende ledelse. Hermed menes, at ledelsen motiverer medarbejderne til at:

 • Søge indflydelse og aktivt påvirke deres arbejdssituation
 • Motivere sig selv og finde det meningsfulde i enhver opgave
 • Navigere i kaos og skabe kontrol over vanskelige situationer
 • Tage initiativer og handle aktivt

Med motiverende ledelse har vi også fokus på at:

 • Forebygge stress, udbrændthed, konflikter og mobning
 • Øge arbejdsglæde og faglig stolthed
 • Styrke fællesskabsfølelsen og engagementet i teams
 • Tænke fremadrettet med et strategiske udsyn
 • Have fokus på de visionære og inspirerende elementer af ledelse
 • Ledelsen udøver aktiv ledelse og tager ansvar for sine handlinger og inspirerer sine medarbejdere
 • Ledelsen er intellektuelt udfordrende og opmuntrer medarbejderne til at anskue opgaverne fra nye vinkler og til at finde nye måder at arbejde på

Vi har fokus på ”kunden”

Medicoteknik er en serviceorganisation under Sundhed i Region Syddanmark og har derfor naturligt sit fokus på de
sundhedsprofessionelle i klinikken, sygehusdirektionerne og sundhedsdirektionen.

Med fokus mener vi, at Medicoteknik i alle faglige beslutninger og handlinger tager udgangspunkt i ”kundens” behov, og at succeskriteriet for Medicoteknik er, at vi i vores relation til sygehusene vægter effektivitet, kvalitet og
omkostningsbevidsthed.

Gensidig respekt

I Medicoteknik respekterer vi hinanden og vore samarbejdspartnere uanset den enkeltes holdninger, kultur og religion. Med gensidig respekt menes respekt mellem enkeltpersoner, faggrupper, afdelinger, organisationer,
ledelsesniveauer etc.

I Medicoteknik mener vi, at respekt for hinandens forskelligheder er grundlaget for etablering af et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde.

Faglig mangfoldighed med fokus på synergi

Medicoteknik er en tværfaglig organisation med kompetencer på mange niveauer. Det er en væsentlig værdi i Medicoteknik, at alle medarbejdere uanset faglig baggrund eller uddannelsesniveau arbejder med og for hinanden.

Det er vigtigt, at alle faggrupper bliver taget med på råd med henblik på at opfylde Medicotekniks mål. Med faglig mangfoldighed menes også, at Medicoteknik altid går efter den bedste person til jobbet uanset uddannelsesmæssig baggrund. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at alle fagområder i Medicoteknik aktivt tager del i Medicotekniks opgaver og ansvar, og at ingen fagområder per definition tillægges større værdi end andre.

Kollegial omsorg

Uanset at Medicoteknik er en travl og højt specialiseret arbejdsplads, er det vigtigt, at vi vedbliver at drage omsorg for
hinanden som enkeltindivider.

I Medicoteknik tilstræber vi, at alle føler sig som del af et team.

Frihed under ansvar

Som en del af Region Syddanmark anvender Medicoteknik værdibaseret ledelse. Værdibaseret ledelse er kendetegnet ved stor frihed under ansvar. Den enkelte medarbejder er i højere grad forpligtet i forhold til værdier frem for regler.

Medicoteknik er endvidere en videnbaseret og relativ kompleks organisation, som fordrer, at den enkelte medarbejder kan tage ansvar for egne opgaver. Frihed under ansvar fordrer også, at alle medarbejdere på alle niveauer anerkender og forstår, at åben kommunikation er kittet og styrken i vores organisationen.

Alle har indflydelse og medansvar

En organisation med frihed under ansvar fungerer kun optimalt, hvis der med ansvaret også følger indflydelse. I Medicoteknik har den enkelte medarbejder gode muligheder for at få indflydelse gennem det flade ledelseshierarki, medarbejderudviklingssamtaler, områdemøder, faggrupper og fagråd. I Medicoteknik er det en pligt at gøre sin indflydelse gældende i situationer, hvor ens viden og erfaring kan udvikle eller understøtte organisationen. Med andre ord har alle ansatte et medansvar for at deltage aktivt i organisationens udvikling.

Vi sætter handling bag ord

For at opnå respekt og tillid, som er væsentlige værdier i Medicoteknik, både internt og overfor vore samarbejdspartnere, forudsættes det, at vi i Medicoteknik så vidt muligt sætter handling bag ord. I en serviceorganisation er det et væsentligt succeskriterium at overholde aftaler - være troværdige.

Uddannelse og personlig udvikling

Medicoteknik skal udvikles fra primært at være en håndværksorienteret virksomhed til i højere grad at blive en projekt- og ekspert virksomhed. Dette som følge af områdets specialisering, stadig mere avancerede teknologier samt Medicotekniks voksende rolle som rådgiver i komplekse medicotekniske spørgsmål - både på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

En væsentlig del af Medicotekniks opgaver vil forblive af håndværksmæssig karakter, og vi skal derfor evne at skabe synergi og sammenhæng mellem kompetencer på mange niveauer og i mange retninger.

Uddannelse og personlig udvikling er en væsentlig værdi for såvel medarbejdere som ledere i Medicoteknik. Vi skal
kontinuerligt dygtiggøre os, både som fagspecialister, projektledere, ledere og som personer.

Referencer

 • Grundlæggende antagelser
  Interviews ved Perspektivgruppen og Mind|Z i september 2007
  ”Fra problemløser funktion til selvstændig medicoteknisk servicevirksomhed”
 • Grundlæggende værdier
  Fælles seminar med deltagelse af Perspektivgruppen og Mind|Z i september 2007
  Masser af input fra diverse arbejdsgrupper
 • Mission, vision og værdier
  Ledergruppe seminar med deltagelse af Mind|Z
  ”Udkast til mission”, ”Udkast til vision” og ”Udkast til værdigrundlag”
 • Temadag for Ledergruppen og MED-udvalget den 4. september 2008 med deltagelse af Anne Marie Dahler fra University College Lillebælt
 • Møder i Ledergruppen og MED-udvalget

Værdigrundlaget er udarbejdet i september 2009. 

APPFWU01V